സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗുകള്‍

22 thoughts on “സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗുകള്‍

  1. സർ,കണ്ടം കുന്ന് ഗവ:എൽ.പി.സ്ക്കൂൾ ബ്ലോഗ് ആരംഭിച്ഹിട്ട് 6 മാസം കഴിഞ്ഞു.ഇതുവരെയായി ധാരാളം പൊസ്റ്റുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.ഈ വിദ്യാലയത്തിന്റെ Link, IT Cornerkannur-ൽ നല്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു.

    1. ജനുവരി 2,2012നു നല്കിയ അപേക്ഷ ഇതുവരെ അംഗീകരിക്കാൻ IT Cornerkannur നു കഴ്ഹിഞ്ഞില്ലേ? GLPS,KANDAMKUNNU ന്റെ ബ്ലോഗിന്റെ Link :
      govtlpskandamkunnu.blogspot.com നല്കാൻ ഒന്നുകൂടി അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )