യു പി അധ്യാപക പരിശീലനം 10-4-2017 ന് ആരംഭിക്കും


ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ യു പി സ്ക്കൂള്‍ അധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള ഐ.സി.ടി അധ്യാപകപരിശീലനം 10-4-2017 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്നു.

OS Update 1, US Update 2

UP _ICT_Training_Module_2017

UP ICT Training Feedback

Introduction Presentation

ഒരു Help File

Area Builder Help File

Advertisements
This entry was posted in Articles. Bookmark the permalink.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.