യു പി അധ്യാപക പരിശീലനം 10-4-2017 ന് ആരംഭിക്കും

ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ യു പി സ്ക്കൂള്‍ അധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള ഐ.സി.ടി അധ്യാപകപരിശീലനം 10-4-2017 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്നു.

OS Update 1, US Update 2

UP _ICT_Training_Module_2017

UP ICT Training Feedback

Introduction Presentation

ഒരു Help File

Area Builder Help File

Advertisements
Posted in Articles | ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

ഹായ് സ്ക്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം – ആര്‍. പി പരിശീലനം

സര്‍ക്കുലര്‍

Posted in Articles | ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ